Voorwaarden en AVG

Algemene voorwaarden voor hosting

Ook onderaan is ons bedrijfsprivacy- en cookiebeleid GDPR-compatibel.

Revisiedatum: januari 28, 2019

Deze Hostingovereenkomst regelt uw aankoop en gebruik, op welke manier dan ook, van alle websitehosting, VPS, Dedicated servers, streamingfaciliteiten, Colocatie enzovoort die door u zijn besteld en door ons zijn geaccepteerd en beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke aankopen en gebruik van de services. U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst op elk gewenst moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op zowel bestaande als toekomstige klanten. We kunnen wijzigingen of aanpassingen aanbrengen in het beleid en de richtlijnen waarnaar wordt verwezen zonder kennisgeving aan u. Uw voortdurende gebruik van de Services na onze publicatie van eventuele wijzigingen of wijzigingen houdt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen of aanpassingen in.

1. Betaling. Als tegenprestatie voor het aanbieden van de Hosting-services hieronder, stemt de Klant ermee in ons de totale maandelijkse vergoeding te betalen op basis van de maandelijkse hosting-services en de geselecteerde voorwaarden.

2. Levering van diensten. We zullen de klant de bestelde services leveren die worden beschreven in de functies van het hostingpakket elders in dit document. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat we de website uitsluitend hosten en / of maken in overeenstemming met de door de klant verstrekte informatie.

3. Rechten op de website en inhoud. Met uitzondering van materiaal van derden en achtergrondtechnologie zoals uiteengezet in sectie 4, is de klant eigenaar van de klantinhoud. "Klantinhoud" betekent alle inhoud of informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, muziek, geluid, foto's, video, afbeeldingen, gegevens of software), op elk medium, door de Klant aan ons verstrekt "Materiaal van derden" betekent alle inhoud, software of ander computerprogrammeermateriaal dat eigendom is van een andere entiteit dan wij, en waarvoor een licentie is verleend door ons bedrijf of algemeen beschikbaar is voor het publiek, inclusief de klant, onder gepubliceerde licentievoorwaarden, en dat we zullen gebruiken om een Website.

4. Beperkte licentie voor de achtergrondtechnologie. "Achtergrondtechnologie" betekent computerprogrammerings- / opmaakcode of bedieningsinstructies die door of voor ons zijn ontwikkeld en die worden gebruikt om de website of een webserver in verband met een website te hosten of te beheren. Achtergrondtechnologie omvat, maar is niet beperkt tot, alle bestanden die nodig zijn om formulieren, knoppen, selectievakjes en vergelijkbare functies en onderliggende technologie of componenten te maken, zoals stijlpagina's, animatiesjablonen, interfaceprogramma's die multimedia en andere programma's koppelen, aangepaste grafische manipulatie engines en menuhulpprogramma's, zowel in database-vorm als dynamisch aangestuurd. Achtergrondtechnologie omvat geen klantinhoud. De Klant mag Achtergrondtechnologie niet dupliceren of verspreiden aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Alle rechten op de Achtergrondtechnologie die hier niet uitdrukkelijk aan de Klant zijn verleend, blijven door ons behouden. Zonder het voorgaande te beperken, stemt de Klant ermee in om geen broncode van de Achtergrondtechnologie te reverse-engineeren, reverse-assembleren, decompileren of anderszins te proberen af ​​te leiden, behalve zoals toegestaan ​​door de wet.

5. Beperkte licentie voor inhoud. De klant verleent ons hierbij het beperkte, niet-exclusieve recht en de licentie om de website, alle klantinhoud of klantmerken die hier aan ons worden verstrekt, te kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, afgeleide werken te creëren, te wijzigen en anderszins te gebruiken en te exploiteren. onder, uitsluitend met het oog op het verlenen van onze Services onder deze Overeenkomst. Dergelijke beperkte rechten en licenties gelden niet voor andere materialen of voor enig ander doel en worden automatisch beëindigd bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook.

6. Inhoudsnormen. De klant stemt ermee in om geen klantinhoud te verstrekken en we zullen niet opzettelijk inhoud aan klanten verstrekken die (a) inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of publiciteits- / privacyrechten van derden; (b) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (c) lasterlijk, gewelddadig, duidelijk schadelijk of obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op de rechten van de burger; of (d) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeringsroutines bevat die bedoeld zijn om enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen of te verstoren. Als de klant internationaal is, stemt de klant ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale en nationale wetten. We behouden ons het recht voor om elk ander onderwerp te weigeren dat het ongepast acht.

7. Ondersteuning. We stemmen ermee in om de klant tijdens onze normale technische ondersteuningstijden per e-mail redelijke technische ondersteuning te bieden. We bieden telefonische klantenondersteuning als de klant telefonische ondersteuningstijd heeft gekocht.

8. Looptijd en beëindiging. (a) Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en zal blijven bestaan, tenzij beëindigd; (b) We kunnen deze Overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van drie (3) dagen aan de Klant als de Klant deze Overeenkomst wezenlijk schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-betaling, en er niet in slaagt een dergelijke schending te herstellen gedurende een dergelijke periode van drie (3) dagen; en (c) bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Klant ons betalen voor alle Services die door ons aan de Klant zijn geleverd vóór de beëindiging. Secties 2, 3, 4, 5, 9 en 11 blijven na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

9. Garantieverklaring. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, worden de Services geleverd "zoals ze zijn" en wijzen wij uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk af, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van titel, niet-inbreuk, koopmansbekwaamheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Onderbreking van de service: hierbij erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige tijdelijke vertraging, uitval of onderbreking van de services. Elke partij erkent dat zij deze overeenkomst niet is aangegaan in vertrouwen op enige garantie of verklaring, behalve die welke hierin specifiek zijn uiteengezet. Tenzij hierin of in een Verklaring een goedkeuringsproces wordt gespecificeerd, wordt alle Hosting die door ons aan een Klant wordt geleverd, geacht te zijn geaccepteerd bij aflevering.

10. Vrijwaring. (a) Schadeloosstelling van de klant. De klant zal ons verdedigen en tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij waarin wordt beweerd dat de convenanten in sectie worden geschonden. Onder voorbehoud van sectie 11, zal de klant ons schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke uitgaven en kosten die wij hebben gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (b) Wij. Vergoeding. We zullen de Klant verdedigen tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij wegens vermeende schending van de convenanten vervat in Sectie 6. Behoudens Sectie 11 zullen we de Klant schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke uitgaven en kosten die door de klant zijn gemaakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde partij. (c) Mechanica van schadeloosstelling. De verplichtingen van de schadeloosstellende partij zijn afhankelijk van de voorwaarde dat de schadeloosstellende partij: (i) de schadeloosstellende partij prompt en schriftelijk op de hoogte stelt van elke claim, actie, rechtszaak of procedure waarvoor de schadeloosgestelde partij om schadeloosstelling verzoekt; (ii) het verlenen van controle over de verdediging en schikking aan de schadeloosstellende partij; en (iii) redelijkerwijs samenwerken met de schadeloosstellende partij op kosten van de schadeloosstellende partij.

11. Beperking van aansprakelijkheid. ONZE AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER ZAL HET BEDRAG DAT DE KLANT AAN ONS HEEFT BETAALD TIJDENS DE PERIODE VAN EEN (1) MAAND VOORDAT DE ACTIE VOORTGAAT. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST) ONGEACHT DE VORM OF DE ACTIE, OF HET IN CONTRACT IS, ONRECHTMATIGHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE. IS OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE KLANT ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN, EN BIJ DERGELIJKE BEPERKINGEN ZIJN WE NIET IN DEZE OVEREENKOMST.

12. Annuleren en terugbetalen. Je hebt een maximum van 2 uur vanaf het moment van aankoop om alle items te annuleren die je niet langer wenst te ontvangen.
Annulering is altijd mogelijk via uw klantenpaneel, let op de onderstaande extra voorwaarden als u een terugbetaling wilt.
U kunt de bestelling annuleren via uw klantenpaneel, klik op 'Services' onder 'Product / Service', klik op uw pakketnaam, klik in het volgende scherm op 'Annulering aanvragen' en beschrijf uw reden voor annulering.
Selecteer op 'Annuleringstype' Onmiddellijke of Einde factureringsperiode en klik ten slotte op 'Annulering aanvragen'
Als uw bestelling al is verwerkt, ontvangt u het terugbetaalde bedrag minus de installatie- en verwerkingskosten.
De terugbetaling wordt op werkdagen binnen maximaal 48 verwerkt.

Ons bedrijf Privacy- en cookiebeleid voldoet aan de AVG

Ons bedrijf maakt deel uit van de Our Company Group die Our Company International en Our Company Direct omvat.
Dit privacybeleid legt uit hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

* Welke gegevens verzamelen we?
* Hoe verzamelen we uw gegevens?
* Hoe zullen we uw gegevens gebruiken?
* Hoe slaan we uw gegevens op?
* Marketing
* Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?
* Wat zijn cookies?
* Hoe gebruiken we cookies?
* Welke soorten cookies gebruiken we?
* Hoe uw cookies te beheren
* Privacybeleid van andere websites
* Wijzigingen in ons privacybeleid
* Hoe kunt u contact met ons opnemen?
* Hoe contact opnemen met de juiste autoriteiten

# Welke gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt de volgende gegevens:
* Persoonlijke identificatie-informatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

# Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt ons bedrijf rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen.
We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:
* Registreer online of plaats een bestelling voor een van onze producten of diensten.
* Vul vrijwillig een klantenonderzoek in of geef feedback op een van onze prikborden of via e-mail.
* Gebruik of bekijk onze website via de cookies van uw browser.
* verzamel ook gegevens via Google Analytics

Ons bedrijf kan uw gegevens ook indirect ontvangen uit de volgende bronnen:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Hoe gebruiken we uw gegevens?

Ons bedrijf verzamelt uw gegevens zodat we:
* Verwerk uw bestelling en beheer uw account.
* E-mail u met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u deze misschien leuk vindt.

Wanneer ons bedrijf uw bestelling verwerkt, kan het uw gegevens verzenden naar en ook de resulterende informatie van kredietinformatiebureaus gebruiken om frauduleuze aankopen te voorkomen.

# Hoe slaan we uw gegevens op?

Ons bedrijf slaat uw gegevens veilig op in het datacenter dat we gebruiken en alle communicatie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Ons bedrijf bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u klant bent. Zodra deze periode is verstreken, zullen we uw gegevens binnen een week uit ons clientsysteem verwijderen (WHMCS, DirectAdmin)

# Marketing

Ons bedrijf stuurt u graag informatie over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u die misschien leuk vindt.
Als u bent overeengekomen om marketing te ontvangen, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.
U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat Ons Bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden of uw gegevens verstrekt aan andere leden van de Onze Bedrijfsgroep.
Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u dat selecteren in uw klantenpaneel.

# Wat zijn uw rechten op gegevensbescherming?

Ons bedrijf wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten.
Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
* Het recht op toegang:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen om kopieën van uw persoonlijke gegevens. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.

* Het recht op rectificatie:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken om informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om Ons Bedrijf te vragen om de informatie in te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

* Het recht om te wissen:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht om de verwerking te beperken:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht op gegevensportabiliteit:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze support e-mailafdeling of ticketsysteem.

# Koekjes

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinternetlogboekinformatie en bezoekersgedragsinformatie te verzamelen.
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie

Voor meer informatie, bezoek allaboutcookies.org

# Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

* U aangemeld houden
* Inzicht in hoe u onze website gebruikt
* afronding van het bestelproces

# Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

* Functionaliteit - Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Deze kunnen omvatten welke taal u verkiest en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie van first-party en third-party cookies gebruikt.
* Adverteren - Ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres.
* We delen nooit cookies met andere bedrijven.

# Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren, en de bovenstaande website vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties echter mogelijk niet als resultaat.

# Privacybeleid van andere websites

De website Ons bedrijf bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen.

# Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf houdt zijn privacybeleid regelmatig in de gaten en plaatst updates op deze webpagina.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.

# Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen heeft over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die we over u bewaren of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Neem contact met ons op via onze e-mailondersteuning of ticketsysteem.