Điều khoản và GDPR

Điều khoản và điều kiện lưu trữ

Ngoài ra, ở dưới cùng, Chính sách về quyền riêng tư và cookie của Công ty chúng tôi tuân thủ GDPR.

Ngày sửa đổi: 28 tháng 1, 2019

Thỏa thuận Lưu trữ này điều chỉnh việc mua và sử dụng của bạn, theo bất kỳ cách nào, đối với tất cả dịch vụ lưu trữ trang web, VPS, Máy chủ chuyên dụng, Cơ sở phát trực tuyến, Vị trí, v.v. do bạn đặt hàng và được chúng tôi chấp nhận và mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch mua đó và sử dụng các Dịch vụ. Bạn ĐỒNG Ý ĐƯỢC TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐÂY. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào và tại thời điểm theo quyết định riêng của mình, đồng thời xác định xem và khi nào thì bất kỳ thay đổi nào như vậy áp dụng cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng trong tương lai. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các chính sách và nguyên tắc được tham chiếu mà không cần thông báo cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi đó.

1. Thanh toán. Để xem xét việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ lưu trữ tại đây, Khách hàng đồng ý trả cho chúng tôi khoản phí tổng hợp hàng tháng dựa trên các dịch vụ lưu trữ hàng tháng và các điều khoản đã chọn.

2. Cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách hàng các Dịch vụ đã đặt hàng được mô tả trong các Tính năng của Gói Lưu trữ ở những nơi khác trong tài liệu này. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ lưu trữ và hoặc tạo trang Web phù hợp với thông tin do Khách hàng cung cấp.

3. Quyền đối với Trang Web và Nội dung. Ngoại trừ mọi Tài liệu và Công nghệ nền của Bên thứ ba như được nêu trong Phần 4, Khách hàng sở hữu Nội dung của Khách hàng. “Nội dung của Khách hàng” có nghĩa là tất cả nội dung hoặc thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, video, đồ họa, dữ liệu hoặc phần mềm), bằng bất kỳ phương tiện nào, được Khách hàng cung cấp cho chúng tôi “Tài liệu của Bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ nội dung, phần mềm hoặc tài liệu lập trình máy tính nào khác thuộc sở hữu của một tổ chức không phải chúng tôi và được cấp phép bởi công ty của chúng tôi hoặc có sẵn cho công chúng, bao gồm cả Khách hàng, theo các điều khoản cấp phép đã công bố và chúng tôi sẽ sử dụng để hiển thị hoặc chạy Trang mạng.

4. Giấy phép Giới hạn cho Công nghệ Nền. “Công nghệ nền” có nghĩa là mã lập trình / định dạng máy tính hoặc hướng dẫn vận hành được phát triển bởi hoặc cho chúng tôi và được sử dụng để lưu trữ hoặc vận hành trang Web hoặc máy chủ Web liên quan đến một trang Web. Công nghệ nền bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tệp nào cần thiết để tạo biểu mẫu, nút, hộp kiểm và các chức năng tương tự và công nghệ hoặc thành phần cơ bản, chẳng hạn như biểu định kiểu, mẫu hoạt ảnh, chương trình giao diện liên kết đa phương tiện và các chương trình khác, thao tác đồ họa tùy chỉnh động cơ và các tiện ích menu, dù ở dạng cơ sở dữ liệu hay được điều khiển động. Công nghệ nền không bao gồm bất kỳ Nội dung khách hàng nào. Khách hàng không được sao chép hoặc phân phối bất kỳ Công nghệ nền nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả các quyền đối với Công nghệ nền không được cấp một cách rõ ràng cho Khách hàng tại đây được chúng tôi giữ lại. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Khách hàng đồng ý không thiết kế ngược, lắp ráp ngược, dịch ngược hoặc cố gắng lấy bất kỳ mã nguồn nào của Công nghệ nền, trừ khi được pháp luật cho phép.

5. Giấy phép có giới hạn đối với nội dung. Khách hàng theo đây cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép có giới hạn, không độc quyền để sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, và sử dụng và khai thác trang Web, bất kỳ Nội dung của Khách hàng hoặc bất kỳ Dấu hiệu nào của Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi tại đây theo, chỉ với mục đích cung cấp Dịch vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này. Quyền và giấy phép có giới hạn đó sẽ không mở rộng cho các tài liệu khác hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ tự động chấm dứt khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì.

6. Tiêu chuẩn Nội dung. Khách hàng đồng ý không cung cấp Nội dung của Khách hàng và chúng tôi sẽ không cố ý cung cấp cho Khách hàng bất kỳ nội dung nào (a) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai / riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào; (b) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (c) phỉ báng, bạo lực, rõ ràng có hại, hoặc tục tĩu hoặc khiêu dâm hoặc vi phạm quyền của công dân; hoặc (d) chứa bất kỳ vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, bot hủy hoặc các quy trình lập trình máy tính khác nhằm mục đích làm hỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào. Nếu Khách hàng là quốc tế, thì Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành của địa phương và quốc gia. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ vấn đề nào khác mà nó cho là không phù hợp.

7. Hỗ trợ. Chúng tôi đồng ý cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hợp lý qua email cho Khách hàng trong giờ hỗ trợ kỹ thuật bình thường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại nếu khách hàng đã mua thời gian hỗ trợ qua điện thoại.

8. Thời hạn và Chấm dứt. (a) Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục trừ khi bị chấm dứt; (b) Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau ba (3) ngày thông báo bằng văn bản cho Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, không thanh toán và không khắc phục được vi phạm đó trong khoảng thời gian ba (3) ngày đó; và (c) khi chấm dứt Thỏa thuận này, Khách hàng sẽ thanh toán cho chúng tôi đối với tất cả các Dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho Khách hàng trước khi chấm dứt. Các phần 2, 3, 4, 5, 9 và 11 sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và chúng tôi từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm và điều kiện thuộc bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng buôn bán và sức khỏe cho một mục đích cụ thể. Gián đoạn Dịch vụ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ, ngừng hoạt động hoặc gián đoạn tạm thời nào của Dịch vụ. Mỗi bên thừa nhận rằng họ không tham gia vào Thỏa thuận này dựa trên bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào ngoại trừ những điều khoản được quy định cụ thể ở đây. Trừ khi quy trình phê duyệt được chỉ định ở đây hoặc trong Tuyên bố, tất cả Lưu trữ do chúng tôi cung cấp cho Khách hàng sẽ được coi là đã được chấp nhận khi được chuyển giao.

10. Bồi thường. (a) Bồi thường của Khách hàng. Khách hàng sẽ bảo vệ chúng tôi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào của bên thứ ba cáo buộc bất kỳ sự vi phạm các giao ước có trong Phần. Theo Mục 11, Khách hàng sẽ bồi thường cho chúng tôi mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và tất cả các chi phí hợp lý và chi phí mà chúng tôi phải gánh chịu do bất kỳ khiếu nại, hành động, kiện tụng hoặc tố tụng nào của bên thứ ba đó. (b) Chúng tôi. Bồi thường. Chúng tôi sẽ bảo vệ Khách hàng trước bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào của bên thứ ba cáo buộc bất kỳ vi phạm nào đối với các giao ước nêu trong Mục 6. Theo Mục 11, Chúng tôi sẽ bồi thường cho Khách hàng mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và tất cả các chi phí hợp lý và chi phí mà Khách hàng phải chịu do bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào của bên thứ ba đó. (c) Cơ chế Bồi thường. Các nghĩa vụ của bên bồi thường có điều kiện là bên được bồi thường: (i) thông báo bằng văn bản cho bên bồi thường về bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục nào mà bên được bồi thường đang yêu cầu bồi thường; (ii) trao quyền kiểm soát việc bào chữa và giải quyết cho bên bồi thường; và (iii) hợp tác hợp lý với bên bồi thường bằng chi phí của bên bồi thường.

11. Giới hạn trách nhiệm. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI THEO ĐÂY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRONG GIAI ĐOẠN MỘT (1) THÁNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI (A) BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP HOẶC (B) BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN) , LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, QUY ĐỊNH (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI. ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. KHÁCH HÀNG CẢM ƠN RẰNG CÁC GIỚI HẠN NÀY LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ CÁC GIỚI HẠN TUYỆT ĐỐI, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY.

12. Hủy và Hoàn tiền. Bạn có tối đa 2 giờ kể từ thời điểm mua hàng để hủy tất cả các mặt hàng mà bạn không muốn nhận nữa.
Bạn luôn có thể hủy qua bảng điều khiển khách hàng của mình, hãy lưu ý các điều kiện bổ sung bên dưới nếu bạn muốn được hoàn lại tiền.
Bạn có thể hủy đơn đặt hàng thông qua bảng điều khiển khách hàng của mình, nhấp vào 'Dịch vụ' bên dưới 'Sản phẩm / Dịch vụ' nhấp vào tên gói hàng của bạn, trong màn hình tiếp theo nhấp vào 'Yêu cầu Hủy bỏ' và Mô tả lý do Hủy của bạn.
Chọn theo 'Loại Hủy' Ngay lập tức hoặc Kết thúc Thời hạn Thanh toán ở lần nhấp cuối cùng vào 'Yêu cầu Hủy'
Nếu đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được số tiền được trả lại trừ đi chi phí thiết lập và xử lý.
Khoản hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng tối đa 48 giờ vào các ngày làm việc.
Xin lưu ý, nếu tài khoản của bạn bị khóa do các hoạt động bất hợp pháp hoặc chưa đủ tuổi, bạn KHÔNG được hoàn lại tiền.

Chính sách về quyền riêng tư và cookie của Công ty chúng tôi Tuân thủ GDPR
Công ty của chúng tôi là một phần của Nhóm Công ty của chúng tôi bao gồm Công ty Quốc tế của Chúng tôi và Công ty Trực tiếp của Chúng tôi.
Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách tổ chức của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chủ đề:

* Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?
* Làm thế nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?
* Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?
* Làm cách nào để chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn?
* Tiếp thị
* Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?
* Cookie là gì?
* Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?
* Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?
* Cách quản lý cookie của bạn
* Chính sách bảo mật của các trang web khác
* Những thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi
* Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
* Cách liên hệ với các cơ quan chức năng thích hợp

# Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

Công ty của chúng tôi thu thập các dữ liệu sau:
* Thông tin nhận dạng cá nhân (Tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.)

# Làm cách nào để chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn?

Bạn trực tiếp cung cấp cho Công ty chúng tôi hầu hết dữ liệu mà chúng tôi thu thập.
Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi bạn:
* Đăng ký trực tuyến hoặc đặt hàng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi.
* Tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng hoặc cung cấp phản hồi trên bất kỳ bảng tin nào của chúng tôi hoặc qua email.
* Sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi qua cookie của trình duyệt của bạn.
* cũng thu thập dữ liệu qua Google Analytics

Công ty của chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu của bạn một cách gián tiếp từ các nguồn sau:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

Công ty của chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn để chúng tôi có thể:
* Xử lý đơn đặt hàng và quản lý tài khoản của bạn.
* Gửi email cho bạn với các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thích.

Khi Công ty của chúng tôi xử lý đơn đặt hàng của bạn, Công ty có thể gửi dữ liệu của bạn đến và cũng sử dụng thông tin kết quả từ các cơ quan tham chiếu tín dụng để ngăn chặn các giao dịch mua gian lận.

# Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào?

Công ty của chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn tại Trung tâm dữ liệu mà chúng tôi sử dụng và mọi thông tin liên lạc đều sử dụng kết nối SSL an toàn.

Công ty của chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian bạn là khách hàng. Khi khoảng thời gian này đã hết, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn trong vòng một tuần khỏi hệ thống khách hàng của chúng tôi (WHMCS, DirectAdmin)

Tiếp thị #

Công ty chúng tôi muốn gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thích.
Nếu bạn đã đồng ý nhận tiếp thị, bạn luôn có thể chọn không tham gia vào một ngày sau đó.
Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn Công ty chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho các thành viên khác trong Nhóm Công ty của chúng tôi.
Nếu bạn không muốn được liên hệ với mục đích tiếp thị nữa, bạn có thể chọn điều đó trong bảng khách hàng của mình.

# Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?

Công ty chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình.
Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây:
* Quyền truy cập:
Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi cung cấp các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

* Quyền cải chính:
Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi hoàn thiện những thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

* Quyền tẩy xóa:
Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, theo một số điều kiện nhất định.

* Quyền hạn chế xử lý:
Bạn có quyền yêu cầu Công ty của chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

* Quyền phản đối xử lý:
Bạn có quyền phản đối việc Công ty chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

* Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu:
Bạn có quyền yêu cầu Công ty của chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bộ phận email Hỗ trợ hoặc hệ thống đặt vé của chúng tôi.

Cookie #

Cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký Internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập.
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin từ bạn thông qua cookie hoặc công nghệ tương tự

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập allaboutcookies.org

# Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Công ty của chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

* Giữ cho bạn đăng nhập
* Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi
* làm trơn tru quá trình đặt hàng

# Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Tuy nhiên, có một số loại cookie khác nhau, trang web của chúng tôi sử dụng:

* Chức năng - Công ty của chúng tôi sử dụng các cookie này để chúng tôi nhận ra bạn trên trang web của chúng tôi và ghi nhớ các tùy chọn đã chọn trước đó của bạn. Chúng có thể bao gồm ngôn ngữ bạn thích và vị trí của bạn. Kết hợp cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba được sử dụng.
* Quảng cáo - Công ty của chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, nội dung bạn đã xem, các liên kết bạn đã theo dõi và thông tin về trình duyệt, thiết bị và địa chỉ IP của bạn.
* Chúng tôi không bao giờ chia sẻ cookie với các công ty khác.

# Cách quản lý cookie

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie và trang web trên cho bạn biết cách xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số tính năng trang web của chúng tôi có thể không hoạt động do đó.

# Chính sách bảo mật của các trang web khác

Trang web của Công ty chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi, vì vậy nếu bạn nhấp vào liên kết đến một trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ.

# Những thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi

Công ty của chúng tôi giữ chính sách bảo mật của mình dưới sự xem xét thường xuyên và đặt bất kỳ cập nhật nào trên trang web này.
Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 1 năm 2019.

# Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của Công ty chúng tôi, dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ trên bạn hoặc bạn muốn thực hiện một trong các quyền bảo vệ dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bộ phận email Hỗ trợ hoặc hệ thống đặt vé của chúng tôi.

viTiếng Việt