Terma dan GDPR

Terma dan Syarat Hosting

Juga di bawah dasar Privasi Syarikat dan kuki kami mematuhi dasar GDPR.

Tarikh Semakan: Januari 28, 2019

Perjanjian Hosting ini mentadbir pembelian dan penggunaan anda, dengan cara apapun, dari semua laman web hosting, VPS, pelayan berdedikasi, kemudahan Streaming, Colocation dan sebagainya yang diperintahkan oleh anda dan diterima oleh kami dan menerangkan syarat-syarat dan syarat-syarat yang terpakai untuk pembelian dan penggunaan Perkhidmatan. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGUKUR OLEH SYARAT DAN SYARAT YANG TERDAPAT DI SINI. Kami berhak untuk mengubah atau mengubahsuai mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya, dan untuk menentukan sama ada dan bila apa-apa perubahan itu terpakai kepada pelanggan sedia ada dan masa hadapan. Kami mungkin membuat perubahan atau pengubahsuaian kepada dasar dan garis panduan yang dirujuk tanpa notis kepada anda. Penggunaan terus Perkhidmatan anda selepas pengeposan kami tentang apa-apa perubahan atau pengubahsuaian akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau pengubahsuaian tersebut.

1. Pembayaran. Sebagai pertimbangan untuk menyediakan Perkhidmatan Hosting di sini, Pelanggan bersetuju untuk membayar yuran agregat bulanan berdasarkan perkhidmatan hosting bulanan dan terma yang dipilih.

2. Penyediaan Perkhidmatan. Kami akan menyediakan Pelanggan dengan Perkhidmatan yang dipesan yang diterangkan dalam Ciri-ciri Pakej Hosting di tempat lain dalam dokumen ini. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa kami akan menjadi tuan rumah dan atau membuat laman web semata-mata sesuai dengan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan.

3. Hak ke Laman Web dan Kandungan. Dengan pengecualian dari Bahan Pihak Ketiga dan Teknologi Latar Belakang sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 4, Pelanggan memiliki Konten Pelanggan. "Kandungan Pelanggan" bermaksud semua konten atau maklumat (termasuk, tanpa batasan, teks, musik, suara, foto, video, grafik, data, atau perisian), dalam media apa pun, yang disediakan oleh Pelanggan kepada kami "Bahan Pihak Ketiga" bermaksud sebarang kandungan, perisian, atau bahan pengaturcaraan komputer lain yang dimiliki oleh entiti selain daripada kami, dan dilesenkan oleh syarikat kami atau umumnya tersedia untuk orang ramai, termasuk Pelanggan, di bawah syarat pelesenan yang diterbitkan, dan yang akan kami gunakan untuk memaparkan atau menjalankan Laman web.

4. Lesen Terhad untuk Teknologi Latar Belakang. "Teknologi Latar Belakang" bermaksud kod pengaturcaraan / pemformatan komputer atau arahan operasi yang dikembangkan oleh atau untuk kami dan digunakan untuk menjadi tuan rumah atau mengendalikan laman web atau pelayan Web yang berkaitan dengan laman web. Teknologi Latar Belakang merangkumi, namun tidak terbatas pada, file yang diperlukan untuk membuat bentuk, butang, kotak centang, dan fungsi serupa dan teknologi atau komponen yang mendasari, seperti helaian gaya, templat animasi, program antara muka yang menghubungkan multimedia dan program lain, manipulasi grafik disesuaikan enjin, dan utiliti menu, sama ada dalam bentuk pangkalan data atau didorong secara dinamik. Teknologi Latar Belakang tidak termasuk Kandungan Pelanggan. Pelanggan tidak boleh menduplikasi atau menyebarkan sebarang Teknologi Latar Belakang kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak untuk Teknologi Latar Belakang yang tidak diberikan secara jelas kepada Pelanggan di bawah ini dipegang oleh kami. Tanpa mengehadkan yang disebutkan di atas, Pelanggan setuju untuk tidak membuat rekayasa terbalik, memasang kembali, menyusun kembali, atau dengan cara lain berusaha mendapatkan kod sumber apa pun dari Teknologi Latar Belakang, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Lesen Terhad untuk Kandungan. Pelanggan dengan ini memberi kami hak dan lesen terhad dan tidak eksklusif untuk menyalin, menyebarkan, menghantar, memaparkan, melakukan, membuat karya terbitan dari, mengubah, dan sebaliknya menggunakan dan mengeksploitasi laman web, Kandungan Pelanggan, atau Tanda Pelanggan yang diberikan kepada kami di sini di bawah, semata-mata untuk tujuan memberikan Perkhidmatan kami di bawah Perjanjian ini. Hak dan lesen terhad tersebut tidak akan merangkumi bahan lain atau untuk tujuan lain dan akan berakhir secara automatik setelah penamatan Perjanjian ini atas sebab apa pun.

6. Standard Kandungan. Pelanggan bersetuju untuk tidak memberikan Kandungan Pelanggan, dan kami tidak akan memberikan isi dengan sengaja kepada Pelanggan, yang (a) melanggar hak intelektual pihak ketiga atau hak publisiti / privasi; (b) melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku; (c) adalah fitnah, ganas, jelas berbahaya, atau cabul atau pornografi atau melanggar hak warganegara; atau (d) mengandungi virus, kuda Trojan, worm, bom waktu, batalkan bot, atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang bertujuan untuk merosakkan atau mengganggu sistem, data, atau maklumat peribadi apa pun. Sekiranya Pelanggan bertaraf antarabangsa, maka Pelanggan bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang tempatan dan nasional yang berlaku. Kami berhak untuk menolak perkara lain yang dianggap tidak sesuai.

7. Sokongan. Kami bersetuju untuk memberikan sokongan teknikal yang munasabah melalui e-mel kepada Pelanggan semasa waktu sokongan teknikal biasa kami. Kami akan memberikan sokongan pelanggan melalui telefon jika pelanggan membeli masa sokongan telefoni.

8. Tempoh dan Penamatan. (a) Perjanjian ini berkuatkuasa pada Tarikh Berkuatkuasa dan akan berterusan kecuali ditamatkan; (b) Kami dapat mengakhiri Perjanjian ini setelah tiga (3) hari pemberitahuan bertulis kepada Pelanggan jika Pelanggan melanggar Perjanjian ini secara material, termasuk, tanpa batasan, kegagalan membayar, dan gagal mengatasi pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tiga (3) hari tersebut; dan (c) setelah penamatan Perjanjian ini, Pelanggan akan membayar kami untuk semua Perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan oleh kami sebelum penamatan. Bahagian 2, 3, 4, 5, 9, dan 11 akan terus berlaku setelah penamatan Perjanjian ini.

9. Penafian Waranti. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya" dan kami dengan tegas menolak semua jaminan dan syarat apa pun, tersurat, tersirat, atau berkanun, termasuk, tanpa batasan, jaminan hak tersirat, bukan pelanggaran, kemampuan pedagang, dan kecergasan untuk tujuan tertentu. Gangguan Perkhidmatan: Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan sementara, gangguan atau gangguan Perkhidmatan. Setiap pihak mengakui bahawa pihaknya tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada jaminan atau perwakilan kecuali yang dinyatakan secara khusus di sini. Kecuali proses persetujuan dinyatakan di sini atau dalam Penyata, semua Hosting yang diberikan oleh kami kepada Pelanggan akan dianggap diterima ketika dihantar.

10. Ganti rugi. (a) Ganti rugi Pelanggan. Pelanggan akan membela kami dan terhadap tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga yang menuduh berlaku pelanggaran perjanjian yang terdapat dalam Bahagian. Tertakluk pada Bahagian 11, Pelanggan akan mengganti rugi kepada kami atas semua kerugian, kerosakan, liabiliti, dan semua perbelanjaan dan kos yang wajar yang ditanggung oleh kami sebagai akibat dari tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga tersebut. (b) Kami. Pampasan. Kami akan membela Pelanggan terhadap tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga yang menuduh berlaku pelanggaran perjanjian yang terkandung dalam Bahagian 6. Tertakluk kepada Bahagian 11, Kami akan memberi ganti rugi kepada Pelanggan atas semua kerugian, kerosakan, liabiliti, dan semua perbelanjaan yang wajar dan kos yang ditanggung oleh Pelanggan akibat daripada tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga tersebut. (c) Mekanik Ganti Rugi. Kewajiban pihak yang diberi ganti rugi ditentukan oleh pihak yang diberi ganti rugi: (i) memberikan segera, pemberitahuan bertulis mengenai tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak yang menuntut ganti rugi, pihak yang menuntut ganti rugi; (ii) memberikan kawalan pertahanan dan penyelesaian kepada pihak yang memberi ganti rugi; dan (iii) bekerjasama secara wajar dengan pihak ganti rugi dengan perbelanjaan pihak yang menanggung rugi.

11. Had Liabiliti. TANGGUNG JAWAB KAMI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA KAMI SELAMA SATU (1) TEMPOH BULAN SEBELUM TINDAKAN DIBUAT. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK (A) SETIAP KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN DATA, ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU (B) SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, KHAS, BERSEPADU, BERSAMA, ATAU PUNITIF SETIAP JENIS (TERMASUK, TANPA BATASAN, BATASAN , TENTANG BENTUK ATAU TINDAKAN, APABILA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK NEGLIGENSI), TANGGUNGJAWAB YANG KETAT, ATAU LAINNYA, KALAU JIKA KITA. TELAH DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. PELANGGAN MENGAKUI BAHAWA INI ADALAH SEBUAH ELEMEN PENTING PERJANJIAN INI, DAN PEMBATASAN TERSEBUT, KAMI TIDAK AKAN MASUK DALAM PERJANJIAN INI.

12. Membatalkan dan Mengecualikan. Anda mempunyai maksimum 2 jam dari masa pembelian untuk membatalkan semua item yang anda tidak mahu lagi terima.
Pembatalan sentiasa dilakukan melalui panel pelanggan anda, perhatikan syarat-syarat tambahan di bawah jika anda ingin bayaran balik.
Anda boleh membatalkan pesanan melalui panel pelanggan anda, klik pada 'Perkhidmatan' di bawah 'Produk / Perkhidmatan' klik pada nama pakej anda, di layar seterusnya klik pada 'Permintaan Pembatalan' dan Terangkan alasan Pembatalan anda.
Pilih dengan 'Jenis Pembatalan' Segera atau Akhir Tempoh Bil pada klik terakhir pada 'Permintaan Pembatalan'
Sekiranya pesanan anda telah diproses, anda akan mendapat jumlah bayaran balik dan tolak kos pemprosesan.
Bayaran balik akan diproses dalam masa maksimum 48 pada hari bekerja.

Dasar Privasi dan cookie syarikat kami mematuhi GDPR

Syarikat kami adalah sebahagian daripada Kumpulan Syarikat kami yang merangkumi Syarikat Syarikat Antarabangsa dan Syarikat Kami.
Dasar privasi ini akan menerangkan bagaimana organisasi kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari anda apabila anda menggunakan laman web kami.

Topik:

* Data apa yang kami kumpulkan?
* Bagaimana kami mengumpul data anda?
* Bagaimana kami menggunakan data anda?
* Bagaimana kami menyimpan data anda?
* Pemasaran
* Apakah hak perlindungan data anda?
* Apa itu kuki?
* Bagaimana kita menggunakan cookies?
* Jenis cookies apa yang kita gunakan?
* Bagaimana untuk menguruskan kuki anda
* Dasar privasi laman web lain
* Perubahan kepada dasar privasi kami
* Bagaimana untuk menghubungi kami
* Bagaimana untuk menghubungi pihak berkuasa yang berkenaan

# Data apa yang kami kumpulkan?

Syarikat kami mengumpul data berikut:
* Maklumat pengenalan diri (Nama, alamat e-mel, nombor telefon, dll.)

# Bagaimana kami mengumpulkan data anda?

Anda secara langsung menyediakan Syarikat kami dengan kebanyakan data yang kami kumpulkan.
Kami mengumpul data dan memproses data apabila anda:
* Daftar dalam talian atau buat pesanan untuk mana-mana produk atau perkhidmatan kami.
* Secara sukarela melengkapkan kaji selidik pelanggan atau memberi maklum balas pada mana-mana papan pesanan kami atau melalui e-mel.
* Gunakan atau lihat laman web kami melalui kuki penyemak imbas anda.
* juga mengumpul data melalui Google Analytics

Syarikat kami juga mungkin menerima data anda secara tidak langsung daripada sumber berikut:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Bagaimana kami akan menggunakan data anda?

Syarikat kami mengumpul data anda supaya kami boleh:
* Proses pesanan anda dan uruskan akaun anda.
* E-mel anda dengan tawaran istimewa pada produk dan perkhidmatan lain yang kami rasa anda mungkin suka.

Apabila Syarikat kami memproses pesanan anda, ia boleh menghantar data anda kepada, dan juga menggunakan maklumat yang dihasilkan dari, agensi rujukan kredit untuk mengelakkan pembelian palsu.

# Bagaimana kami menyimpan data anda?

Syarikat kami menyimpan data anda dengan selamat di Pusat Data yang kami gunakan dan semua komunikasi menggunakan sambungan SSL yang selamat.

Syarikat kami akan menyimpan data anda untuk tempoh masa anda pelanggan. Setelah tempoh masa ini telah tamat tempoh, kami akan memadamkan data anda dalam masa satu minggu dari sistem klien kami (WHMCS, DirectAdmin)

# Pemasaran

Syarikat kami ingin menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami yang kami fikir anda mungkin suka.
Sekiranya anda bersetuju untuk menerima pemasaran, anda mungkin akan memilih keluar pada tarikh yang akan datang.
Anda mempunyai hak pada bila-bila masa untuk menghentikan Syarikat kami daripada menghubungi anda untuk tujuan pemasaran atau memberikan data anda kepada ahli-ahli Kumpulan Syarikat kami yang lain.
Jika anda tidak lagi mahu dihubungi untuk tujuan pemasaran, anda boleh memilihnya dalam panel klien anda.

# Apa hak perlindungan data anda?

Syarikat kami ingin memastikan anda mengetahui sepenuhnya semua hak perlindungan data anda.
Setiap pengguna berhak kepada yang berikut:
* Hak untuk mengakses:
Anda mempunyai hak untuk meminta Syarikat kami untuk salinan data peribadi anda. Kami mungkin mengenakan bayaran yang kecil untuk perkhidmatan ini.

* Hak untuk membetulkan:
Anda mempunyai hak untuk meminta Syarikat kami membetulkan apa-apa maklumat yang anda percaya tidak tepat. Anda juga berhak meminta Syarikat kami untuk melengkapkan maklumat yang anda percaya tidak lengkap.

* Hak untuk menghapus:
Anda mempunyai hak untuk meminta Syarikat kami memadamkan data peribadi anda, di bawah syarat tertentu.

* Hak untuk menyekat pemprosesan:
Anda mempunyai hak untuk meminta Syarikat kami menyekat pemprosesan data peribadi anda, di bawah syarat tertentu.

* Hak untuk membantah pemprosesan:
Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Syarikat kami terhadap data peribadi anda, di bawah syarat tertentu.

* Hak untuk mudah alih data:
Anda mempunyai hak untuk meminta Syarikat kami memindahkan data yang kami kumpulkan ke organisasi lain, atau terus kepada anda, di bawah syarat tertentu.

Sekiranya anda membuat permintaan, kami mempunyai satu bulan untuk memberi respons kepada anda. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, sila hubungi kami di jabatan e-mel Sokongan atau sistem tiket kami.

# Kuki

Kuki adalah fail teks yang diletakkan pada komputer anda untuk mengumpulkan maklumat log Internet dan informasi tingkah laku pengunjung yang standard.
Apabila anda melawat laman web kami, kami boleh mengumpul maklumat daripada anda secara automatik melalui kuki atau teknologi yang serupa

Untuk maklumat lanjut, layari allaboutcookies.org

# Bagaimana kita menggunakan kuki?

Syarikat kami menggunakan kuki dalam pelbagai cara untuk meningkatkan pengalaman anda di laman web kami, termasuk:

* Memastikan anda masuk
* Memahami bagaimana anda menggunakan laman web kami
* melicinkan proses pesanan

# Jenis kuki apa yang kita gunakan?

Terdapat beberapa jenis kuki yang berbeza, bagaimanapun, laman web kami menggunakan:

* Fungsi - Syarikat kami menggunakan kuki ini agar kami mengenali anda di laman web kami dan ingat keutamaan yang telah dipilih sebelumnya. Ini termasuk apa bahasa yang anda pilih dan lokasi yang anda ada. Campuran kuki pihak pertama dan pihak ketiga digunakan.
* Pengiklanan - Syarikat kami menggunakan kuki ini untuk mengumpulkan maklumat mengenai lawatan anda ke laman web kami, kandungan yang anda lihat, pautan yang anda ikuti dan maklumat tentang pelayar, peranti, dan alamat IP anda.
* Kami tidak pernah berkongsi cookies dengan syarikat lain.

# Cara menguruskan kuki

Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima kuki, dan laman web di atas memberitahu anda bagaimana untuk membuang kuki dari penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, beberapa ciri laman web kami mungkin tidak berfungsi sebagai hasilnya.

# Dasar privasi laman web lain

Laman web Syarikat kami mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi kami hanya terpakai ke laman web kami, jadi jika anda mengklik pautan ke laman web lain, anda harus membaca dasar privasi mereka.

# Perubahan pada dasar privasi kami

Syarikat kami mengekalkan dasar privasinya secara semulajadi dan meletakkan sebarang kemas kini di laman web ini.
Dasar privasi ini dikemas kini terakhir pada 28 Januari 2019.

# Cara menghubungi kami
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi Syarikat kami, data yang kami memegang anda, atau anda ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Sila hubungi kami di jabatan e-mel Sokongan atau sistem tiket kami.