Luồng Shoutcast cho mỗi người nghe

Phát trực tuyến trên mỗi người nghe

DÒNG PAKKET 15S

6 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe: (khe) tối đa. 15
 • Tốc độ bit: tối đa. 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast

DÒNG PAKKET 25S

9 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe (khe) tối đa. 25
 • Tốc độ bit tối đa 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast

DÒNG PAKKET 35S

15 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe (khe) tối đa. 35
 • Tốc độ bit tối đa 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast

DÒNG PAKKET 50S

21 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe (khe) tối đa. 50
 • Tốc độ bit tối đa 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast

DÒNG PAKKET 60S

27 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe (khe) tối đa. 60
 • Tốc độ bit tối đa 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast

DÒNG PAKKET 75S

33 /Phần tư
 • Shoutcast
 • Người nghe (khe) tối đa. 75
 • Tốc độ bit tối đa 512 Kb/giây
 • Lưu lượng dữ liệu không giới hạn
 • Liên kết truyền phát SSL / HTTP
 • Phát trực tuyến không giới hạn 24/7
 • Dung lượng lưu trữ cho MP3 20GB
 • Tích điểm miễn phí 2
 • Phát trực tuyến theo yêu cầu với
 • Tính năng lập lịch danh sách phát
 • Hỗ trợ AutoDJ
 • Bảng điều khiển Centova Cast
viTiếng Việt