Streamhousenv Limited en al haar dochterondernemingen Hosting Algemene voorwaarden.

Ook onderaan is ons bedrijfsprivacy- en cookiebeleid GDPR-compatibel.

Revisiedatum: januari 28, 2019

Deze Hostingovereenkomst regelt uw aankoop en gebruik, op welke manier dan ook, van alle websitehosting, VPS, Dedicated servers, streamingfaciliteiten, colocatie enzovoort die door u zijn besteld en geaccepteerd door Streamhousenv Limited en beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke aankoop en gebruik van de Services. U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN. Streamhousenv Limited behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op zowel bestaande als toekomstige klanten. Streamhousenv Limited kan zonder kennisgeving aan u wijzigingen aanbrengen in het beleid en de richtlijnen waarnaar wordt verwezen. Uw voortdurende gebruik van de Services na Streamhousenv Limited-publicatie van eventuele wijzigingen of wijzigingen houdt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen of aanpassingen in.

1. Betaling. Als vergoeding voor Streamhousenv Limited die de hieronder vermelde Hosting-diensten aanbieden, stemt de Klant ermee in om Streamhousenv Limited de totale maandelijkse vergoeding te betalen op basis van de maandelijkse hosting-diensten en de geselecteerde voorwaarden.

2. Dienstverlening. Streamhousenv Limited zal de klant de bestelde services leveren die worden beschreven in de functies van het hostingpakket elders in dit document. De klant begrijpt en stemt ermee in dat Streamhousenv Limited de website uitsluitend zal hosten en / of maken in overeenstemming met de door de klant verstrekte informatie.

3. Rechten op de website en inhoud. Met uitzondering van materialen en achtergrondtechnologie van derden zoals uiteengezet in sectie 4, is de klant eigenaar van de klantinhoud. "Klantinhoud" betekent alle inhoud of informatie (inclusief, zonder beperking, tekst, muziek, geluid, foto's, video, grafische afbeeldingen, gegevens of software), in welk medium dan ook, verstrekt door de Klant aan Streamhousenv Limited "Materiaal van derden" betekent alle inhoud, software of ander computerprogrammeermateriaal dat eigendom is van een andere entiteit dan Streamhousenv Limited, en in licentie gegeven door Streamhousenv Limited of algemeen beschikbaar voor het publiek, inclusief de Klant, onder gepubliceerde licentievoorwaarden, en dat Streamhousenv Limited zal gebruiken om weer te geven of voer een website uit.

4. Beperkte licentie voor de achtergrondtechnologie. "Achtergrondtechnologie" betekent computerprogrammeer- / formatteercode of bedieningsinstructies ontwikkeld door of voor Streamhousenv Limited en gebruikt voor het hosten of exploiteren van de website of een webserver in verband met een website. Achtergrondtechnologie omvat, maar is niet beperkt tot, alle bestanden die nodig zijn om formulieren, knoppen, selectievakjes en soortgelijke functies en onderliggende technologie of componenten te maken, zoals stylesheets, animatiesjablonen, interfaceprogramma's die multimedia en andere programma's koppelen, aangepaste grafische manipulatie engines en menuhulpprogramma's, hetzij in database-vorm of dynamisch aangestuurd. Achtergrondtechnologie bevat geen klantinhoud. De Klant mag geen Achtergrondtechnologie dupliceren of distribueren aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Streamhousenv Limited. Alle rechten op de Achtergrondtechnologie die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, blijven behouden door Streamhousenv Limited. Zonder het voorgaande te beperken, stemt de Klant ermee in om geen broncode van de Achtergrondtechnologie te reverse-engineeren, reverse-assembleren, decompileren of anderszins te proberen af ​​te leiden, behalve zoals wettelijk toegestaan.

5. Beperkte licentie voor inhoud. De klant verleent hierbij aan Streamhousenv Limited het beperkte, niet-exclusieve recht en de licentie voor het kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, maken van afgeleide werken van, wijzigen en anderszins gebruiken en exploiteren van de website, klantinhoud of klantmerken die aan Streamhousenv zijn verstrekt Hieronder beperkt, uitsluitend met het doel Streamhousenv Limited Services te verlenen onder deze Overeenkomst. Een dergelijk beperkt recht en deze licentie strekt zich uit tot geen enkel ander materiaal of voor enig ander doel en wordt automatisch beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

6. Inhoudsnormen. De klant stemt ermee in geen klantinhoud te verstrekken en Streamhousenv Limited zal opzettelijk geen inhoud aan klanten verstrekken die (a) inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of de publiciteit / privacyrechten van derden; (b) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (c) lasterlijk, gewelddadig, duidelijk schadelijk, obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op de rechten van burgers; of (d) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeerroutines bevat die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen of te verstoren. Als de klant internationaal is, stemt de klant ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale en nationale wetten. Streamhousenv Limited behoudt zich het recht voor om elk ander voorwerp dat het ongepast acht te weigeren.

7. Ondersteuning. Streamhousenv Limited stemt ermee in redelijke technische ondersteuning per e-mail aan de klant te verstrekken tijdens de normale openingstijden van Streamhousenv Limited. Streamhousenv Limited biedt telefonische klantenondersteuning als de klant telefonische ondersteuningstijd heeft gekocht.

8. Looptijd en beëindiging. (a) Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en blijft van kracht tenzij deze wordt beëindigd; (b) Streamhousenv Limited kan deze Overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving van drie (3) dagen aan de Klant als de Klant deze Overeenkomst wezenlijk schendt, inclusief, zonder beperking, niet-betaling en deze schending gedurende deze periode van drie (3) niet oplost; en (c) bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant Streamhousenv Limited betalen voor alle Services die door de Klant worden verstrekt door Streamhousenv Limited voorafgaand aan de beëindiging. Secties 2, 3, 4, 5, 9 en 11 blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

9. Garantieverklaring. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, worden de Services geleverd "zoals ze zijn" en Streamhousenv Limited wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk af, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van titel, geen inbreuk , verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Onderbreking van de Service: U erkent en stemt ermee in dat Streamhousenv Limited niet aansprakelijk is voor tijdelijke vertraging, uitval of onderbrekingen van de Services. Elke partij erkent dat zij deze Overeenkomst niet is aangegaan op basis van enige garantie of verklaring, behalve die welke specifiek hierin worden uiteengezet. Tenzij een goedkeuringsproces hierin of in een Verklaring wordt gespecificeerd, wordt alle Hosting die door Streamhousenv Limited aan een Klant wordt geleverd, geacht te zijn geaccepteerd bij aflevering.

10. Vergoeding. (a) Klantvergoeding. De klant zal Streamhousenv Limited verdedigen en tegen elke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde die inbreuk pleegt op de convenanten die in sectie zijn opgenomen. Onder voorbehoud van artikel 11 zal de klant Streamhousenv Limited schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke kosten en kosten die Streamhousenv Limited maakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van derden. (b) Streamhousenv Limited. Vergoeding. Streamhousenv Limited zal de klant verdedigen tegen claims, acties, rechtszaken of procedures van derden die betrekking hebben op een schending van de convenanten in sectie 6. Behoudens artikel 11 zal Streamhousenv Limited de klant schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en alle redelijke kosten en kosten die de klant maakt als gevolg van een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure van een derde. (c) Mechanica van schadeloosstelling. De verplichtingen van de schadeloosstellende partij zijn afhankelijk van de schadeloosgestelde partij: (i) de schadeloosstellende partij onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van elke claim, actie, rechtszaak of procedure waarvoor de schadeloosgestelde partij schadevergoeding aanvraagt; (ii) het verlenen van controle over de verdediging en afwikkeling aan de schadeloosstellende partij; en (iii) redelijkerwijs samen te werken met de schadeloosstellende partij op kosten van de schadeloosstellende partij.

11. Beperking van de aansprakelijkheid. Streamhousenv Limited DE AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER MAG DE DOOR KLANT BETAALDE BEDRAG AAN Streamhousenv Limited NIET TIJDENS DE EEN (1) MAAND PERIODE VOOR HET ACTIEPROGRAMMA OVERSCHRIJDEN. Streamhousenv Limited IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN ZAKEN OF (B) INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE VAN ENIGE SOORT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST) ), ONGEACHT DE VORM OF ACTIE, ongeacht of deze in overeenkomst, scheuring (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Streamhousenv Limited. IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. KLANT ERKENT DAT DEZE BEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN, EN DAT GEEN BEPERKTE BEPERKINGEN, Streamhousenv Limited NIET IN DEZE OVEREENKOMST ZOU KOMEN.

12. Annuleren en terugbetalen. Je hebt een maximum van 2 uur vanaf het moment van aankoop om alle items te annuleren die je niet langer wenst te ontvangen.
Annulering is altijd mogelijk via uw klantenpaneel, let op de onderstaande extra voorwaarden als u een terugbetaling wilt.
U kunt de bestelling annuleren via uw klantenpaneel, klik op 'Services' onder 'Product / Service', klik op de naam van uw pakket, klik in het volgende scherm op 'Annulering aanvragen' en beschrijf uw reden voor annulering.
Selecteer bij 'Annuleringstype' Onmiddellijk of Einde van factureringsperiode, klik ten slotte op 'Annulering aanvragen'
Als uw bestelling al is verwerkt, ontvangt u het terugbetaalde bedrag minus de installatie- en verwerkingskosten.
De terugbetaling wordt op werkdagen binnen maximaal 48 verwerkt.

Streamhousenv Limited en alle dochterondernemingen die zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, 15 Alexandra Corniche, Hythe, CT21 5RW.

Ons bedrijf Privacy- en cookiebeleid voldoet aan de AVG

Ons bedrijf maakt deel uit van de Our Company Group die Our Company International en Our Company Direct omvat.
Dit privacybeleid legt uit hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

* Welke gegevens verzamelen we?
* Hoe verzamelen we uw gegevens?
* Hoe zullen we uw gegevens gebruiken?
* Hoe slaan we uw gegevens op?
* Marketing
* Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?
* Wat zijn cookies?
* Hoe gebruiken we cookies?
* Welke soorten cookies gebruiken we?
* Hoe uw cookies te beheren
* Privacybeleid van andere websites
* Wijzigingen in ons privacybeleid
* Hoe kunt u contact met ons opnemen?
* Hoe contact opnemen met de juiste autoriteiten

# Welke gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt de volgende gegevens:
* Persoonlijke identificatie-informatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

# Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt ons bedrijf rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen.
We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:
* Registreer online of plaats een bestelling voor een van onze producten of diensten.
* Vul vrijwillig een klantenonderzoek in of geef feedback op een van onze prikborden of via e-mail.
* Gebruik of bekijk onze website via de cookies van uw browser.
* verzamel ook gegevens via Google Analytics

Ons bedrijf kan uw gegevens ook indirect ontvangen uit de volgende bronnen:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Hoe gebruiken we uw gegevens?

Ons bedrijf verzamelt uw gegevens zodat we:
* Verwerk uw bestelling en beheer uw account.
* E-mail u met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u deze misschien leuk vindt.

Wanneer ons bedrijf uw bestelling verwerkt, kan het uw gegevens verzenden naar en ook de resulterende informatie van kredietinformatiebureaus gebruiken om frauduleuze aankopen te voorkomen.

# Hoe slaan we uw gegevens op?

Ons bedrijf slaat uw gegevens veilig op in het datacenter dat we gebruiken en alle communicatie maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Ons bedrijf bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u klant bent. Zodra deze periode is verstreken, zullen we uw gegevens binnen een week uit ons clientsysteem verwijderen (WHMCS, DirectAdmin)

# Marketing

Ons bedrijf stuurt u graag informatie over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u die misschien leuk vindt.
Als u bent overeengekomen om marketing te ontvangen, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.
U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat Ons Bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden of uw gegevens verstrekt aan andere leden van de Onze Bedrijfsgroep.
Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u dat selecteren in uw klantenpaneel.

# Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Ons bedrijf wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten.
Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
* Het recht op toegang:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen om kopieën van uw persoonlijke gegevens. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.

* Het recht op rectificatie:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken om informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om Ons Bedrijf te vragen om de informatie in te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

* Het recht om te wissen:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht om de verwerking te beperken:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, onder bepaalde voorwaarden.

* Het recht op gegevensportabiliteit:
U hebt het recht om Ons Bedrijf te vragen de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze support e-mailafdeling of ticketsysteem.

# Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinternetlogboekinformatie en bezoekersgedragsinformatie te verzamelen.
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologie

Voor meer informatie, bezoek allaboutcookies.org

# Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

* U aangemeld houden
* Inzicht in hoe u onze website gebruikt
* afronding van het bestelproces

# Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:

* Functionaliteit - Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Deze kunnen omvatten welke taal u verkiest en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie van first-party en third-party cookies gebruikt.
* Adverteren - Ons bedrijf gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres.
* We delen nooit cookies met andere bedrijven.

# Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren, en de bovenstaande website vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties echter mogelijk niet als resultaat.

# Privacybeleid van andere websites

De website Ons bedrijf bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen.

# Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons bedrijf houdt zijn privacybeleid regelmatig in de gaten en plaatst updates op deze webpagina.
Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.

# Hoe contact met ons op
Als u vragen heeft over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die we over u bewaren of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Neem contact met ons op via onze e-mailondersteuning of ticketsysteem.