Syarat dan GDPR

Terma dan Syarat Hosting

Juga di bahagian bawah Dasar privasi dan kuki Syarikat kami yang mematuhi GDPR.

Tarikh Semakan: 28 Januari 2019

Perjanjian Hosting ini mengatur pembelian dan penggunaan anda, dengan cara apa pun, untuk semua hosting laman web, VPS, pelayan Dedicated, kemudahan Streaming, Colocation dan sebagainya yang dipesan oleh anda dan diterima oleh kami dan menerangkan terma dan syarat yang berlaku untuk pembelian tersebut dan penggunaan Perkhidmatan. Anda BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT YANG TERDAPAT DI SINI. Kami berhak mengubah atau mengubah mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya, dan untuk menentukan sama ada dan kapan perubahan tersebut berlaku untuk pelanggan yang ada dan yang akan datang. Kami mungkin membuat perubahan atau pengubahsuaian pada dasar dan garis panduan yang dirujuk tanpa pemberitahuan kepada anda. Penggunaan Perkhidmatan anda yang berterusan setelah kami membuat perubahan atau pengubahsuaian akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau pengubahsuaian tersebut.

1. Pembayaran. Sebagai pertimbangan untuk menyediakan Perkhidmatan Hosting di sini, Pelanggan bersetuju untuk membayar kepada kami yuran bulanan keseluruhan berdasarkan perkhidmatan hosting bulanan dan syarat yang dipilih.

2. Penyediaan Perkhidmatan. Kami akan memberikan Perkhidmatan yang diperintahkan kepada Pelanggan yang dijelaskan dalam Ciri-ciri Pakej Hosting di tempat lain dalam dokumen ini. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa kami akan menjadi tuan rumah dan atau membuat laman web sepenuhnya sesuai dengan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan.

3. Hak ke Laman Web dan Kandungan. Dengan pengecualian dari Bahan-Bahan Pihak Ketiga dan Teknologi Latar Belakang sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 4, Pelanggan memiliki Konten Pelanggan. "Kandungan Pelanggan" bermaksud semua isi atau informasi (termasuk, tanpa batasan, teks, musik, suara, foto, video, grafik, data, atau perisian), dalam media apa pun, yang disediakan oleh Pelanggan kepada kami "Bahan Pihak Ketiga" bermaksud sebarang kandungan, perisian, atau bahan pengaturcaraan komputer lain yang dimiliki oleh entiti selain daripada kami, dan dilesenkan oleh syarikat kami atau umumnya tersedia untuk orang ramai, termasuk Pelanggan, di bawah syarat pelesenan yang diterbitkan, dan yang akan kami gunakan untuk memaparkan atau menjalankan Laman web.

4. Lesen Terhad untuk Teknologi Latar Belakang. "Teknologi Latar Belakang" bermaksud kod pengaturcaraan / pemformatan komputer atau arahan operasi yang dikembangkan oleh atau untuk kami dan digunakan untuk menjadi tuan rumah atau mengendalikan laman web atau pelayan Web yang berkaitan dengan laman web. Teknologi Latar Belakang merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, semua file yang diperlukan untuk membuat bentuk, butang, kotak centang, dan fungsi serupa dan teknologi atau komponen yang mendasari, seperti helaian gaya, templat animasi, program antara muka yang menghubungkan multimedia dan program lain, manipulasi grafik disesuaikan enjin, dan utiliti menu, sama ada dalam bentuk pangkalan data atau didorong secara dinamik. Teknologi Latar Belakang tidak termasuk Kandungan Pelanggan. Pelanggan tidak boleh menduplikasi atau menyebarkan sebarang Teknologi Latar Belakang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak untuk Teknologi Latar Belakang yang tidak diberikan secara jelas kepada Pelanggan di bawah ini dipegang oleh kami. Tanpa mengehadkan yang disebutkan di atas, Pelanggan setuju untuk tidak membuat rekayasa terbalik, memasang kembali, menyusun kembali, atau dengan cara lain berusaha memperoleh kod sumber apa pun dari Teknologi Latar Belakang, kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Lesen Terhad untuk Kandungan. Pelanggan dengan ini memberi kami hak dan lesen terhad dan tidak eksklusif untuk menyalin, menyebarkan, menghantar, memaparkan, melakukan, membuat karya terbitan dari, mengubah, dan sebaliknya menggunakan dan mengeksploitasi laman web, Kandungan Pelanggan, atau Tanda Pelanggan yang diberikan kepada kami di sini di bawah, semata-mata untuk tujuan memberikan Perkhidmatan kami berdasarkan Perjanjian ini. Hak dan lesen terhad tersebut tidak akan merangkumi bahan lain atau untuk tujuan lain dan akan berakhir secara automatik setelah penamatan Perjanjian ini atas sebab apa pun.

6. Standard Kandungan. Pelanggan bersetuju untuk tidak memberikan Kandungan Pelanggan, dan kami tidak akan memberikan isi dengan sengaja kepada Pelanggan, yang (a) melanggar hak intelektual pihak ketiga atau hak publisiti / privasi; (b) melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku; (c) adalah fitnah, ganas, jelas berbahaya, atau cabul atau pornografi atau melanggar hak warganegara; atau (d) mengandungi virus, kuda Trojan, worm, bom waktu, batalkan bot, atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang bertujuan untuk merosakkan atau mengganggu sistem, data, atau maklumat peribadi apa pun. Sekiranya Pelanggan bersifat antarabangsa, maka Pelanggan bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang tempatan dan nasional yang berlaku. Kami berhak untuk menolak perkara lain yang dianggap tidak sesuai.

7. Sokongan. Kami bersetuju untuk memberikan sokongan teknikal yang munasabah melalui e-mel kepada Pelanggan pada waktu sokongan teknikal biasa kami. Kami akan memberikan sokongan pelanggan melalui telefon jika pelanggan membeli masa sokongan telefon.

8. Tempoh dan Penamatan. (a) Perjanjian ini berkuatkuasa pada Tarikh Berkuatkuasa dan akan berterusan kecuali ditamatkan; (b) Kami dapat mengakhiri Perjanjian ini setelah tiga (3) hari pemberitahuan bertulis kepada Pelanggan jika Pelanggan melanggar Perjanjian ini secara material, termasuk, tanpa batasan, kegagalan membayar, dan gagal mengatasi pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tiga (3) hari tersebut; dan (c) setelah penamatan Perjanjian ini, Pelanggan akan membayar kami untuk semua Perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan oleh kami sebelum penamatan. Bahagian 2, 3, 4, 5, 9, dan 11 akan terus berlaku setelah penamatan Perjanjian ini.

9. Penafian Waranti. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya" dan kami dengan tegas menolak semua jaminan dan syarat dalam bentuk apa pun, tersurat, tersirat, atau berkanun, termasuk, tanpa batasan, jaminan hak tersirat, bukan pelanggaran, kemampuan pedagang, dan kecergasan untuk tujuan tertentu. Gangguan Perkhidmatan: Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan sementara, gangguan atau gangguan Perkhidmatan. Setiap pihak mengakui bahawa pihaknya tidak menandatangani Perjanjian ini berdasarkan jaminan atau perwakilan apa pun kecuali yang dinyatakan secara khusus di sini. Kecuali proses persetujuan dinyatakan di sini atau dalam Penyata, semua Hosting yang diberikan oleh kami kepada Pelanggan akan dianggap diterima semasa dihantar.

10. Ganti rugi. (a) Ganti rugi Pelanggan. Pelanggan akan membela kami dan terhadap tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga yang menuduh berlaku pelanggaran perjanjian yang terdapat dalam Bahagian. Tertakluk pada Bahagian 11, Pelanggan akan mengganti rugi kami atas semua kerugian, kerosakan, liabiliti, dan semua perbelanjaan dan kos yang wajar yang ditanggung oleh kami sebagai akibat dari tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga tersebut. (b) Kami. Pampasan. Kami akan membela Pelanggan terhadap tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga yang menuduh berlaku pelanggaran perjanjian yang terkandung dalam Bahagian 6. Tertakluk kepada Bahagian 11, Kami akan memberi ganti rugi kepada Pelanggan atas semua kerugian, kerosakan, liabiliti, dan semua perbelanjaan yang wajar dan kos yang ditanggung oleh Pelanggan akibat tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses pihak ketiga tersebut. (c) Mekanik Ganti Rugi. Kewajiban pihak yang diberi ganti rugi ditentukan oleh pihak yang diberi ganti rugi: (i) memberikan segera kepada pihak yang memberi ganti rugi, pemberitahuan bertulis mengenai tuntutan, tindakan, tuntutan, atau proses yang mana pihak yang diganti rugi meminta ganti rugi; (ii) memberikan kawalan pertahanan dan penyelesaian kepada pihak yang memberi ganti rugi; dan (iii) bekerjasama secara wajar dengan pihak yang menanggung rugi dengan perbelanjaan pihak yang menanggung rugi.

11. Had Liabiliti. TANGGUNGJAWAB Kami DI SINI TIDAK MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA KAMI SELAMA SATU (1) TEMPOH BULAN SEBELUM TINDAKAN DIBAWA. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK (A) SETIAP KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN DATA, ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU (B) SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, KHAS, BERSEPADU, BERSAMA, ATAU PUNITIF SETIAP JENIS (TERMASUK, TANPA BATASAN, BATASAN , TENTANG BENTUK ATAU TINDAKAN, APABILA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK NEGLIGENSI), TANGGUNGJAWAB YANG KETAT, ATAU LAINNYA, KALAU KITA. TELAH DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. PELANGGAN MENGAKUI BAHAWA INI ADALAH SEBUAH ELEMEN PENTING PERJANJIAN INI, DAN PEMBATASAN TERSEBUT, KAMI TIDAK AKAN MASUK KE DALAM PERJANJIAN INI.

12. Membatalkan dan Mengembalikan Wang. Anda mempunyai masa maksimum 2 jam dari waktu pembelian untuk membatalkan semua item yang tidak lagi ingin anda terima.
Pembatalan selalu dilakukan melalui panel pelanggan anda, perhatikan syarat tambahan di bawah ini jika anda mahukan bayaran balik.
Anda boleh membatalkan pesanan melalui panel pelanggan anda, klik pada 'Perkhidmatan' di bawah 'Produk / Perkhidmatan' klik pada nama pakej anda, di layar seterusnya klik pada 'Permintaan Pembatalan' dan Terangkan alasan Pembatalan anda.
Pilih dengan 'Jenis Pembatalan' Segera atau Akhir Tempoh Bil pada klik terakhir pada 'Permintaan Pembatalan'
Sekiranya pesanan anda telah diproses, anda akan mendapat jumlah yang dikembalikan ditolak kos penyediaan dan pemprosesan.
Bayaran balik akan diproses dalam masa maksimum 48 jam pada hari bekerja.

Dasar privasi dan kuki Syarikat kami yang mematuhi GDPR

Syarikat kami adalah sebahagian daripada Kumpulan Syarikat Kami yang merangkumi Syarikat Kami Antarabangsa dan Syarikat Kami Langsung.
Dasar privasi ini akan menerangkan bagaimana organisasi kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari anda semasa anda menggunakan laman web kami.

Topik:

* Data apa yang kami kumpulkan?
* Bagaimana kami mengumpulkan data anda?
* Bagaimana kami akan menggunakan data anda?
* Bagaimana kami menyimpan data anda?
* Pemasaran
* Apa hak perlindungan data anda?
* Apa itu kuki?
* Bagaimana kita menggunakan kuki?
* Jenis kuki apa yang kita gunakan?
* Cara menguruskan kuki anda
* Dasar privasi laman web lain
* Perubahan pada dasar privasi kami
* Cara menghubungi kami
* Cara menghubungi pihak berkuasa yang sesuai

# Data apa yang kami kumpulkan?

Syarikat kami mengumpulkan data berikut:
* Maklumat pengenalan diri (Nama, alamat e-mel, nombor telefon, dll.)

# Bagaimana kami mengumpulkan data anda?

Anda secara langsung memberikan sebahagian besar data yang kami kumpulkan kepada Syarikat Kami.
Kami mengumpulkan data dan memproses data apabila anda:
* Daftar dalam talian atau buat pesanan untuk produk atau perkhidmatan kami.
* Melengkapkan tinjauan pelanggan secara sukarela atau memberikan maklum balas mengenai mana-mana papan pesanan kami atau melalui e-mel.
* Gunakan atau lihat laman web kami melalui kuki penyemak imbas anda.
* juga mengumpulkan data melalui Google Analytics

Syarikat kami juga dapat menerima data anda secara tidak langsung dari sumber berikut:
* Analitis Google, Facebook, Twitter

# Bagaimana kami akan menggunakan data anda?

Syarikat kami mengumpulkan data anda sehingga kami dapat:
* Memproses pesanan anda dan menguruskan akaun anda.
* Kirimkan e-mel kepada anda dengan tawaran istimewa untuk produk dan perkhidmatan lain yang mungkin anda sukai.

Apabila Syarikat Kami memproses pesanan anda, pihaknya mungkin akan mengirimkan data anda ke, dan juga menggunakan maklumat yang dihasilkan dari, agensi rujukan kredit untuk mencegah pembelian palsu.

# Bagaimana kami menyimpan data anda?

Syarikat kami menyimpan data anda dengan selamat di Pusat Data yang kami gunakan dan semua komunikasi menggunakan sambungan SSL yang selamat.

Syarikat kami akan menyimpan data anda untuk jangka masa anda adalah pelanggan. Setelah jangka masa ini tamat, kami akan menghapus data anda dalam satu minggu dari sistem pelanggan kami (WHMCS, DirectAdmin)

Pemasaran #

Syarikat kami ingin menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami yang mungkin kami sukai.
Sekiranya anda telah bersetuju untuk menerima pemasaran, anda boleh memilih untuk tidak memilih kemudian.
Anda berhak untuk menghentikan Syarikat Kami daripada menghubungi anda untuk tujuan pemasaran atau memberikan data anda kepada ahli Kumpulan Syarikat Kami yang lain.
Sekiranya anda tidak lagi ingin dihubungi untuk tujuan pemasaran, anda boleh memilihnya di panel pelanggan anda.

# Apa hak perlindungan data anda?

Syarikat kami ingin memastikan bahawa anda mengetahui sepenuhnya semua hak perlindungan data anda.
Setiap pengguna berhak mendapat yang berikut:
* Hak untuk mengakses:
Anda berhak meminta salinan data peribadi anda dari Syarikat Kami. Kami mungkin mengenakan sedikit bayaran untuk perkhidmatan ini.

* Hak untuk pembetulan:
Anda berhak meminta Syarikat Kami membetulkan maklumat yang anda percayai tidak tepat. Anda juga berhak meminta Syarikat Kami untuk melengkapkan maklumat yang anda percaya tidak lengkap.

* Hak untuk menghapuskan:
Anda berhak untuk meminta agar Syarikat Kami menghapus data peribadi anda, dalam keadaan tertentu.

* Hak untuk menyekat pemprosesan:
Anda berhak untuk meminta agar Syarikat Kami menyekat pemprosesan data peribadi anda, dalam keadaan tertentu.

* Hak untuk memproses:
Anda berhak membantah pemprosesan data peribadi anda oleh Syarikat Kami, dalam keadaan tertentu.

* Hak untuk mudah alih data:
Anda berhak untuk meminta agar Syarikat Kami memindahkan data yang telah kami kumpulkan ke organisasi lain, atau langsung kepada anda, dalam keadaan tertentu.

Sekiranya anda membuat permintaan, kami mempunyai satu bulan untuk menjawab anda. Sekiranya anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, sila hubungi kami di bahagian e-mel sokongan atau sistem tiket kami.

Kuki #

Kuki adalah fail teks yang diletakkan di komputer anda untuk mengumpulkan maklumat log Internet standard dan maklumat tingkah laku pelawat.
Semasa anda melayari laman web kami, kami mungkin mengumpulkan maklumat dari anda secara automatik melalui kuki atau teknologi serupa

Untuk maklumat lebih lanjut, lawati allaboutcookies.org

# Bagaimana kita menggunakan kuki?

Syarikat kami menggunakan kuki dengan pelbagai cara untuk meningkatkan pengalaman anda di laman web kami, termasuk:

* Memastikan anda log masuk
* Memahami bagaimana anda menggunakan laman web kami
* melancarkan proses pesanan

# Apakah jenis kuki yang kita gunakan?

Terdapat sebilangan besar jenis kuki, namun laman web kami menggunakan:

* Fungsi - Syarikat kami menggunakan kuki ini sehingga kami mengenali anda di laman web kami dan mengingati pilihan anda yang dipilih sebelumnya. Ini termasuk bahasa yang anda sukai dan lokasi tempat anda berada. Gabungan kuki pihak pertama dan pihak ketiga digunakan.
* Iklan - Syarikat kami menggunakan kuki ini untuk mengumpulkan maklumat mengenai kunjungan anda ke laman web kami, kandungan yang anda lihat, pautan yang anda ikuti dan maklumat mengenai penyemak imbas, peranti anda, dan alamat IP anda.
* Kami tidak pernah berkongsi kuki dengan syarikat lain.

# Cara menguruskan kuki

Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda agar tidak menerima kuki, dan laman web di atas memberitahu anda cara membuang kuki dari penyemak imbas anda. Namun, dalam beberapa kes, beberapa ciri laman web kami mungkin tidak berfungsi sebagai hasilnya.

Dasar privasi # laman web lain

Laman web Syarikat Kami mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi kami hanya berlaku untuk laman web kami, jadi jika anda mengklik pautan ke laman web lain, anda harus membaca kebijakan privasi mereka.

# Perubahan pada dasar privasi kami

Syarikat kami memastikan dasar privasinya dalam kajian berkala dan membuat kemas kini di laman web ini.
Dasar privasi ini terakhir dikemas kini pada 28 Januari 2019.

# Cara menghubungi kami
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar privasi Syarikat Kami, data yang kami simpan kepada anda, atau anda ingin menggunakan salah satu hak perlindungan data anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Sila hubungi kami di bahagian e-mel sokongan atau sistem tiket kami.

ms_MYBahasa Melayu